شمال کجا بریم؟

مسیر تهران به نور از جاده فیروزکوه